Oferta

Klienci indywidualni

W naszej kancelarii uzyskają Państwo kompleksową i profesjonalną pomoc prawną. Naszym zadaniem jest reprezentowanie Klientów przed sądem oraz różnego rodzaju organami administracji publicznej. Kancelaria to również miejsce, w którym uzyskają Państwo opinie prawne, wnioski, podania, projekty umów, zażalenia, apelacje, czy pisma procesowe w trakcie postępowań sądowych oraz administracyjnych.

Prowadzimy także konsultacje prawne, w trakcie których powiadamiamy Klientów o skutkach prawnych, jakie mogą nieść ze sobą podejmowane przez nich decyzje. Nasz zespół służy również radą i pomocą w kwestii wyboru najlepszych rozwiązań prawnych konkretnych problemów.

Obsługa prawna firm

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych niezbędna w prawidłowym funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych. Nasza Kancelaria świadczy usługi oparte na stałej współpracy. Oferujemy doradztwo prawne oparte na trzech możliwych systemach wynagrodzeń.
Proponujemy wynagrodzenie oparte na miesięcznym ryczałcie lub stawkach godzinowych.

Warto związać się z naszą kancelarią, gdyż stawiamy na pełną przejrzystość i najwyższe bezpieczeństwo współpracy.
Każdy prawnik z naszej kancelarii z pewnością pomoże rozwiązać wiele problemów prawnych w firmie, polegając na swoim doświadczeniu oraz wiedzy.

Szkolenia prawne

Kancelaria opracowuje oraz prowadzi szkolenia dedykowane przede wszystkim dla przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej i obejmujące wiedzę stanowiącą podstawowe narzędzie w codziennej pracy zawodowej. Szkolenia prawne cieszą się ogromnym uznaniem dzięki umiejętności przystępnego przekazania wiedzy o trudnych zagadnieniach prawnych w przystępny sposób. W czasie zajęć uczestnicy otrzymują szczegółowe, staranie przygotowane materiały, które służą usystematyzowaniu i utrwaleniu zdobytej wiedzy, a w dalszym okresie pozwalają wykorzystać zgromadzone informacje w bieżącej pracy zawodowej. Mecenas Jakub Michalski jest doświadczonym trenerem i od wielu lat opracowuje oraz prowadzi szkolenia prawne we współpracy z izbami gospodarczymi, organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, uczelniami wyższymi oraz firmami szkoleniowymi. Kancelaria prowadzi również szkolenia realizujące indywidualne potrzeby szkoleniowe Klientów.

Doradztwo podatkowe

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz.U.2011.41.213 ze zm.), jako adwokat Jakub Michalski jest uprawniony do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego które obejmują:
1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami:
2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Specjalizacją Kancelarii w ww. zakresie jest sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych oraz występowanie w sprawch podatkowych przed sądami administracyjnymi.

Newsletter

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usług Kancelarii po uzgodnieniu terminu spotkania telefonicznie lub pocztą elektroniczną.